Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Wzmożone środki bezpieczeństwa

Wzmożone środki bezpieczeństwa 7 lata 7 miesiąc temu #1383

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
W nocy z pi?tku na sobot? forum zosta?o hmm... zaatakowane. Atak polega? na tym i?, kto? lub co? u?ywaj?c sieci Tor próbowa?o w?ama? si? na konta administratorów i moderatorów, w tej chwili nie zauwa?y?em ?eby atakowano inne konta. Pierwsza zauwa?y?a to Aria po pó?nocy, jednak jej maila przeczyta?em dopiero oko?o 1:30.

Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa do odwo?ania zablokowa?em mo?liwo?? przegl?dania jakiejkolwiek cz??ci forum bez zalogowania.

Niestety z tych samych przyczyn zdj??em chwilowo wszystkie uprawnienia adminom i modom. Wszelkie informacje z tym zwi?zane otrzymaj? ode mnie osobi?cie mailem.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 7 miesiąc temu #1386

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Sytuacja na t? chwil? wygl?da tak:

1. Poprzedniej nocy zablokowa?em mo?liwo?? przegl?dania i czytania czegokolwiek dla niezalogowanych u?ytkowników, pozostawiaj?c informacj? o konieczno?ci zalogowania.

2. Zablokowa?em ca?kowicie mo?liwo?? otwarcia strony przez IP nie pochodz?ce z Polski lub wykryte jako niezidentyfikowane.

3. Administratorzy i Moderatorzy zostali przeze mnie poproszeni o zmian? hase? na d?u?sze i silniejsze.

Doskonale rozumiem, ?e w tej chwili to nie wygl?da tak jak si? przyzwyczaili?my i niestety niektórym mo?e przeszkadza? punkt 2 poniewa? dowiedzia?em si?, ?e niektórzy posiadaj?cy ??cza np. z Dialogu s? klasyfikowani jako niepolskie IP. Prosz? o wyrozumia?o??, wszyscy uczymy si? na b??dach, które czasem s? potrzebne by zrozumie? ciemno?? która nas otacza i próbuje si? wedrze? ;)

Te trzy kroki by?y ABSOLUTNIE KONIECZNE by zapobiec ewentualnemu niebezpiecze?stwu jakie nios?o by za sob? zalogowanie si? nieupowa?nionej osoby na konto kogo? z obs?ugi forum. Takie dzia?anie mog?oby przynie?? olbrzymie straty równie? u?ytkownikom, tak wi?c ka?demu zalecam zmian? has?a na "silniejsze" i ponad wszystko NIE STOSOWANIE TEGO SAMEGO HAS?A WSZEDZIE! (a nie daj bo?e tego samego loginu i has?a)

Co teraz?

Problem zostanie za?egnany dzi? w nocy, (konkretnie rozpocznie si? jego za?egnywanie) poprzez wprowadzenie na forum ma?ej poprawki wymuszaj?cej na KA?DYM u?ytkowniku posiadanie Nazwy u?ytkownika i osobnego loginu. Nazw? u?ytkownika pozostanie to co si? wy?wietla na forum czyli w moim przypadku Koriakin, login natomiast b?dzie ukryty i tak jak has?o znany tylko jego w?a?cicielowi. od jutra wszelkie nowo rejestrowane osoby b?dzie to dotyczy? (nie b?dzie mo?na si? zarejestrowa? z takim samym loginem i nazw? u?ytkownika), osoby ju? posiadaj?ce konto b?d? mog?y si? zalogowa? po staremu, ale natychmiast b?d? musia?y poda? login jakiego b?d? u?ywa?. Administratorów i Moderatorów dotyczy? to b?dzie w pierwszej kolejno?ci. Je?eli wszystko pójdzie z planem jutro wieczorem wszystko b?dzie si? wy?wietla?o jak do wczoraj (w??cznie z mo?liwo?ci? przegl?dania niektórych cz??ci forum bez zalogowania)
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 7 miesiąc temu #1399

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Ograniczenie IP zosta?o ca?kowicie zdj?te. W ci?gu 24 godzin od czasu wprowadzenia nowego systemu logowania, nie zarejestrowano ?adnej próby w?amania na którekolwiek z istniej?cych kont.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

7 lata 7 miesiąc temu #1731

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
POWTARZAM PO RAZ KOLEJNY! Osobne Nazwa U?ytkownika i Login zosta?y wprowadzone dla Waszej wygody i bezpiecze?stwa!!! Je?eli ktokolwiek u?ywa tego samego loginu i nazwy u?ytkownika sam si? prosi o problemy z kontem!!!!
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.

Re: Wzmożone środki bezpieczeństwa 6 lata 2 tygodni temu #3691

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Wykorzystuj?c wi?ksze mo?liwo?ci konfiguracyjne cofam decyzj? z 5 lutego 2011 o ca?kowitym zablokowaniu widoczno?ci for i tematów dla niezarejestrowanych go?ci, jednak podtrzymuj? brak mo?liwo?ci czytania tematów, listy u?ytkowników, profili i shoutboxa.

W praktyce oznacza to tyle, ?e przynajmniej b?dzie wida?, ?e w ogóle co? tu si? dzieje, ale bez zalogowania si? nie b?dzie mo?na nic przeczyta?.

Decyzja jest ostateczna.

Przypominam o tym, ?e osobne LOGIN i NAZWA U?YTKOWNIKA s?u?? temu, by nikt widz?c nazw? u?ytkownika na forum nie próbowa? w?ama? si? na dane konto. LOGIN nie jest jawny i nie wy?wietla si? nigdzie. U?ywaj?c takich samych nazw i loginów sami prosicie si? o k?opoty, które sko?czy? si? mog? trwa?ym banem.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Temat został zablokowany.
Zasilane przez Forum Kunena