Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Pani w Zielonej Sukni

Pani w Zielonej Sukni 8 lata 1 miesiąc temu #703

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Temat wa?kowany i nie maj?cy jasnej i klarownej konkluzji. Czy Pani w Zielonej Sukni to Jadis, jaka? jej inkarnacja, potomek, czy mo?e po prostu kolejny "szwarccharakter" w Narnii? osobi?cie uwa?am ?e mo?e by? to jej kolejne wcielenie. Lewis sam nie u?atwia rozwik?ania problemu, dysponujemy tylko po?rednimi poszlakami, które mog?yby wskazywa? ?e to ta sama osoba, mam tu m.in. na my?li pokrewie?stwo z olbrzymami. Ci, którzy widzieli serial BBC wiedz?, ?e obie role gra?a ta sama aktorka - przypadek? Oczywi?cie nie uwa?am tego za jakikolwiek wyznacznik, ale warto ten trik brytyjskich re?yserów bra? pod uwag?, bo nie wierz? ?e brakowa?o im kobiet do zagranie tej roli. Na koniec popr? t? teori? dwoma przyk?adami z innych wielkich i/lub popularnych powie?ci, a mianowicie:

1. Sauron - teoretycznie pokonany przez Isildura powraca po d?ugim okresie rekonwalescecji,

2. Voldemort - niby zabity odbitym w?asnym zakl?ciem, ale dzi?ki rozdarciu w?asnej duszy ma mozliwo?? powrotu
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #707

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
O, really? W takim razie musz? inaczej spojrze? na spraw? <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P --> Zawsze uwa?a?em, ?e Pani w Zielonej Sukni to jeszcze jedna czarownica. Teraz, po wypowiedziach Darka, mog? dopu?ci? do siebie, ?e by?y spokrewnione. Ale, ?e to Jadis? Jako? nie mog? si? do tego przekona?...
Lubię, kiedy się wiją.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #713

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Nigdy nie mog?em jako? si? pogodzi? z my?l?, ?e PwZS mia?aby by? tylko kolejn? czarownic?. I raczej nie wyobra?am sobie Bia?ej Czarownicy posiadaj?cej potomstwo (bo i niby z kim?). Teoria reinkarnacji jest najbardziej prawdopodobna. Wszak jak wiemy jeszcze z KK co? takiego by?o mo?liwe z pomoc? wied?miego rytua?u. Czy jaka? wied?ma z pomoc? krwi Adama np. jakiego? Kalorme?czyka lub Archenlandzyka chocia?by nie mog?aby o?ywi? Jadis? Poza tym po zjedzeniu przez Jadis jab?ka z Drzewa Opieki (lub tego drugiego drzewa któego nazwy nie pami?tam) sta?a si? ona bogink? co jak podejrzewam da?o jej do?? mocy by po ?mierci ponownie si? odrodzi? po jakim? czasie (cho? zaj??o jej to kilkaset lub kilka tysi?cy lat).
A do tego oczywi?cie argumenty Koriakina z innych dzie? dzia?aj? na korzy?? teorii odrodzenia.
Wi?c j? popieram.
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #716

 • darekpionki
 • darekpionki Avatar
 • Offline
 • Rycerz Narnijski
 • Posty: 140
 • Oklaski: 0
Ksi??ka Durieza, na której si? opiera?em, mówi, ?e Bia?a Czarownica i Jadis to ta sama posta?, natomiast to ona da?a pocz?tek innym czarownicom w Narnii. My?l?, ?e po pokonaniu si? z?a w ,,Lwie..." Jadis podupad?a. Pani w Zielonej Sukni mog?a by? w?a?nie takim potomkiem Jadis.

Powtórnie przejrza?em ksi??k? Durieza i nie ma tam niczego, co wyja?nia?oby t? posta?. Jest tam wyja?nione, ?e Jadis zapocz?tkowa?a ród czarownic, do których nale?y Zielona Czarownica i ?e po zamianie w w??a objawi?a sw? prawdziw? natur?. Ona tak?e chcia?a zaw?adn?? Narni?. My?l?, ?e jest to bardzo tajemnicza posta? i stanowi?ca zagadk?.
Mo?liwe, ?e historia jest podobna do Saurona (obaj Inklingowie czytali sobie swe dzie?a, a nawet Lewis zapo?ycza? czasami nazwy od Tolkiena. ,,W?adc?..." i Narni? du?o ??czy). Sauron jednak zregenerowa? si?, ale nie w ca?o?ci - jedynie oko da?o si? odzyska?. Poza tym robot? za niego wykonywali s?udzy. Zielona Czarownica ma pe?n? w?adz?, poza tym jest pi?kna i ma wygl?d idealny. Mo?liwe jednak, ?e koncepcja odrodzenia si? wed?ug Lewisa by?a w?a?nie taka. Jadis nie by?a cz?owiekiem, a nawet pochodzi?a od d?inów (Sauron od Majarów, nie istot ?miertelnych). Je?li to co? pomo?e, to Jadis podobno by?a potomkiem Lilith.
My?l?, ?e temat wart dyskusji. Mo?e uda si? rozwi?za? t? zagadk?. Czy istniej? jakie? listy Lewisa?
"Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim"
(Prz 26:12, Biblia Tysiąclecia)
<!-- m --><a class="postlink" href="www.czadowatablica.pl/">www.czadowatablica.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink"...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #718

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Jak wspomnia? Napoleon dzi?ki KK wiemy, ?e przyzwanie Jadis by?o mo?liwe. Fakty jakie mo?na wy?owi? z samych ksi??ek to: ok. 2303 r.n. pod Kopcem Aslana dosz?o do próby przekonania Kaspiana by wezwa? Jadis, a ok. 2345 r.n. w?? zabi? jego ?on?, w tak zwanym mi?dzyczasie wiemy tylko o jakim? zwyci?skim wypadzie zbrojnym Kaspiana na olbrzymy oko?o roku po wst?pieniu na tron i w zasadzie nie wiemy nic wi?cej co si? dzieje od Ettinsmoore na pó?noc.

Z olbrzymi? ciekawo?ci? si?gn? po ksi??k? o której wspominasz Darek, a nawet w jakiej? wolnej chwili rozejrz? si? po innych spo?eczno?ciach w poszukiwaniu ?róde? którymi mo?na by obali? lub potwierdzi? t? teori?.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #722

 • darekpionki
 • darekpionki Avatar
 • Offline
 • Rycerz Narnijski
 • Posty: 140
 • Oklaski: 0
Ksi??ka jest warta polecenia, by?a ona po cyklu narnijskim moim pierwszym krokiem w stron? Lewisa, Narnii i dzi?ki niej pozna?em Tolkiena. Znowu przejrza?em t? ksi??k? (ja j? chyba powa?nie zam?cz?) i nawet tablice chronologiczne i niczego nowego nie znalaz?em, poza ju? znanym faktem, ?e pod postaci? w??a zabi?a królow? i ?e pochodzi z rodu zapocz?tkowanego przez Jadis. Wpad?a mi jeszcze jedna my?l do g?owy przegl?daj?c przypis w ksi??ce mówi?cy o tym, aby zapozna? si? z rozdzia?em o ,,odk?amaniu" w ksi??ce. Przypomnia?y mi si? nagle wywody Zielonej Czarownicy o ?wiecie. Mo?e warto zastanowi? si? nad sposobem my?lenia Jadis i pogl?dami Zielonej. Pani z Zielonej Sukni jest takim ,,filozofem" i osi?ga swoje cele wmawiaj?c swe pogl?dy innym, jest bardzo przebieg?a, sprytna i zmienia posta?. Jadis natomiast jest bezpo?rednia. Dzia?a przemoc?, tyranizuje innych. Zna dawne Prawa rz?dz?ce Narni?, ale wykorzystuje je tylko dla w?asnych celów. Pami?tajmy o koncepcji Zielonej mówi?cej o tym, ?e rzeczy mog? by? czym? innym, ni? my my?limy. Pewnie g?upoty pisz?, ale mo?na zastanowi? si? nad pogl?dami i sposobem my?lenia obu (nie b?dzie nam si? nudzi?o ;D )
"Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach? Więcej nadziei w głupim niż w takim"
(Prz 26:12, Biblia Tysiąclecia)
<!-- m --><a class="postlink" href="www.czadowatablica.pl/">www.czadowatablica.pl/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink"...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #727

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
No ale w sumie Jadis mog?a przez te setki/tysi?ce lat nauczy? si? czego? na swoich b??dach i zmieni? sposób my?lenia, dzia?ania, manipulacji i d??enia do w?adzy.
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #737

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
Siostry s? zazwyczaj bardzo ró?ne, przeciwie?stwa, które zrodzone z jednego ?ona maj? inne spojrzenie na ?wiat. Nawet wieki nie mog?y zmieni? Jadis a? tak bardzo, by ca?kowicie zmieni?a sposób post?powania. Jak dla mnie, s? siostrami.
Lubię, kiedy się wiją.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #747

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Na siostry to nikt nie wpad?....
Ale, ?e niby te? jako? przyby?a z Charnu?
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #748

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
Nie pami?tam ju? sk?d przyby?a Jadis (wybaczcie mi moj? ignorancj?), ale to by nawet pasowa?o. Siostry, jednako pozbawione dobra, jednak dzia?aj?ce w inny sposób. Magia zachowana w rodzinie, powsta?e z jednego.

Taak, ju? wiem, ?e wychodz? na narnijskiego ignoranta <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P -->
Lubię, kiedy się wiją.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #752

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
?wiat nazywa? si? Charn. By? podupad?? cywilizacj? zniszczon? przez Pos?pne S?owo czyli pot??e zakl?cie rzucone przez Jadis. I ona siedzia?a tam u?piona wraz z wieloma innymi lud?mi (by? mo?e tam rónie? siedzia?a jej siostra PwZS). Obudzi? j? m?ody Profesor Kirke o sprowadzi? najpierw do Londynu a pó?niej do Narnii.
<!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: --> <!-- s:mrgreen: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif" alt=":mrgreen:" title="" /><!-- s:mrgreen: -->
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #753

 • Edmund Pevensie
 • Edmund Pevensie Avatar
 • Offline
 • Lord Narnijski
 • Posty: 459
 • Oklaski: 0
Mam paskudn? g?ow? do nazw, a Siostrze?ca czyta?em wieki temu <!-- s:-P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt=":-P" title="" /><!-- s:-P -->
Lubię, kiedy się wiją.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #755

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Ja te? czyta?em go skandalicznie dawno ale po prostu nazwy to moja bro?ka. Jak zuwa?y?e? ju? chyba w opowiadaniu :).
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #756

 • Koriakin
 • Koriakin Avatar
 • Offline
 • Lord Wielki Kanclerz
 • Posty: 135
 • Oklaski: 0
Czy mog?a si? nauczy? czego? na w?asnych b??dach? mog?a, cho? wspomniani przeze mnie Sauron i Voldemort tego nie zrobili, z drugiej strony wiemy jak inne by?o pióro Lewisa i Tolkiena, wi?c mog? uwierzy? ?e Lewis chcia? by jego z?o ewoluowa?o na równi z dobrem.

My?l?, ?e z ca?? stanowczo?ci? na pocz?tek mo?emy odrzuci? kwesti? ?e Jadis ostatecznie zgin??a pod koniec LCiSZ, mimo i? Aslan sam u?y? s?ów, ?e zosta?a zabita, poniewa? na przeciw mamy równie? s?owa Aslana, w których potwierdza ?e i on zosta? zabity, nast?pnie s?owa wypowiedziane pod kopcem w KK ?e ?adna czarownica tak naprawd? nie umiera, pomijaj?c ca?? prób? przyzwania itp.
"...Utulie'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari, utulie'n Aure! Auta i lome!"
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

8 lata 1 miesiąc temu #758

 • NapoleonAwatar
 • NapoleonAwatar Avatar
 • Offline
 • Książe Samotnych Wysp
 • Posty: 733
 • Oklaski: 0
Du?o, du?o argumentów za tez? odrodzenia.
S?owa, s?owa przewa?y?y szal?.
Aslan powiedzia?, ?e umar?a no bo umar?a co nie przeszkadza?o jej si? odrodzi? tak jak jemu. Ale ciekawe czy by?a ona tak? wied?m? jak te spod Kamiennego Sto?u i z rytua?u pod Kopcem Aslana czy tak? wy?szego szczebla. Wszak pochodzi?a od olbrzymów co da?o jej si?? fizyczn? i d?inów co da?o jej si?? magiczn?. A te pomniejsze czarownice to chyba stworzone przez ni? istoty wraz z minotaurami, wilko?akami, strzygami, widmami itp.
[i:cfso1i7e][b:cfso1i7e]Kot jest najlepszym anarchistą.[/b:cfso1i7e][/i:cfso1i7e]

Ernest Hemingway
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Zasilane przez Forum Kunena